Beran-BP DP Projekty

From MerlinWiki
Jump to: navigation, search

Tato stránka obsahuje návrhy, doporučení a návody pro práci na bakalářských nebo diplomových projektech.

Víťa Beran

Konzultace

Na konzultaci je vhodné si předem rezervovat konzultační blok.

Na konzultace choďte připraveni, noste pomůcky (NB, google docs prezentace, flashky) pro efektivní prezentování dosavadní práce.

Změny (přihlášení/odlášení) provádějte nejpozději den předem, jinak je možné, že nebudu schopen na změny reagovat.

Práce na projektu

 • definujte svoji vizi cíle, co bude řešením na konci BP/DP
 • připravte plán řešení
 • viz návod
 • při veškerých činnostech na řešení projektu si vše ukládejte do LOGU
  • plnit/sbírat/psát v průběhu
  • veškerou činnost - studium/nápady/myšlenky/stesky
  • vše - screenshoty/odkazy na videa
  • vše do LOGU

Návrh časového plánu řešení

do konce října:

 • formulace vize, definice cíle, příprava plánu vývoje projektu
 • orientace v problematice - vhodná literatura, nástroje, ukázky, podobná řešení, analýza uživatelů
 • první technický návrh řešení - schéma, bloky, struktura a formát dat
 • implementace kostry řešení - bloky nefukční, ale integrované, ukázky dat, realizace na cílových platformách

do konce února:

 • hotový funkční prototyp řešení, kulhající a padající, ale funkční rámec aplikace
 • vybraná literatura nastudovaná, vybrané nástroje ovládnuty
 • nastudované znalosti a návrh řešení sepsán v technické zprávě - neodevzdává se, dokument není nutno nějak ladit a dokončovat, stačí pracovní verze

do konce března:

 • studium postupů a metrik testování a vyhodnocování
 • testování, měření, vyhodnocování vybraných klíčových částí řešení
 • sběr dat, anotace dat, popis vytvořeného datasetu
 • diskuze nedostatků klíčových částí řešení, návrh úprav

do konce dubna:

 • opravený a optimalizovaný kód/řešení,
 • nové testy a měření finálního technického řešení
 • dopsaná a revidovaná technická zpráva
 • komentování a úprava zdrojových kódů, návody a manuály

kousek května:

 • oprava technické zprávy podle komentářů vedoucího
 • tvorba prezentačních materiálů - web, plakát, video

Sdílený prostor pro spolupráci

Ke spolupráci budeme používat nástroj [1].

Postup práce a další kroky týdně reportujte. Viz např. doporučená struktura reportu.

Vaše poznatky, nalezené dokumenty, zajímavé zdroje, použitelné nástroje, odkazy, ..., to vše prosím zpracovávejte do svých reportů, logů, popř. jiných sdílených dokumentů tak, aby případně Vaši kolegové z toho mohli též těžit.

Sledujte prosím postup práce Vašich kolegů, inspirujte se, nabízejte řešení, diskutujte (zde nebo na jiných fórech), spolupracujte, tvořte, pomáhejte si.


Textová část BP/DP

Jak psát/nepsát

 • kapitoly číslujte maximálně do druhé úrovně, nadpisy nižších úrovní volte jako nečíslované a neuvádějte je v obsahu, výsledná práce i obsah budou mnohem přehlednější
 • nepoužívejte množné číslo "MY" jsme udělali, chtěli, apod.
  • používejte buď trpný rod, "testy byly provedeny" namísto "my jsme provedli testy" - zejména v teoretické části, kdy jde o převzaté myšlenky,
  • tam, kde chcete zdůraznit, že se jedná o Váš přínos, Vaši práci, Váš nápad, apod. tak použijte "já" - návrh řešení, experimenty, realizace
  • protože MY (já-vy, vy-čtenář, vy-svět) jsme nic neudělali, VY jste udělal(a)
   • (to, že někde používáte moje nápady neřešte, to se očekává, je to Vaše práce na moje téma)
 • u převzatých obrázků/myšlenek/tabulek použijte citaci zdroje
 • každý nadpis (kap. či podkap.) by měl být následován odstavcem textu, který čtenáře informuje, co se dočte v následující časti, který čtenáře uvede do následující problematiky
 • nepodceňujte úvod a závěr

Návrh struktury textové části

Tento návrh má naznačit, co by asi které kapitoly měly obsahovat a v jakém rozsahu.

 • Úvod - stručný [1 stránka]
  • úvod do problematiky (že se pohybujeme v IT, např. zpracování obrazu a ne výroba čipů)
  • cíl práce - jeden jasný cíl práce a k němu vedoucí kroky (cíl je jeden, kroků k dosažení cíle (jako např. knihovna funkcí, vytvoření datasetu) je více)
  • stručně obsah celé práce (nejdříve udělám přehled existujících řešení, z nich vyjdu a představím návrh svého řešení, otestuji, vyhodnotím, ...)
 • Teorie - existující řešení z pohledu Vašeho zadání [1/3 stran]
  • co již existuje v oblasti mé práce, jaká jiná řešení mého zadání existují
  • co existuje za postupy/nástroje, které mohu využít k řešení
  • veškerá teorie by měla být zdůvodněna (uvedeno, proč je s ní čtenář seznámen, jak souvisí s řešením práce)
 • Návrh řešení - body nejsou obecné, záleží na typu zadání [1/3 stran]
  • detailní rozbor zadání práce, detailní specifikace a formulace cíle a jeho částí
  • postup práce/kroky vedoucí k cíli, rozdělení celku na podčásti
  • popis use-case, simulace use-case,
  • vyjít z teorie a navrhnout vlastní řešení (i jednotlivých podčástí)
  • analýza (mezi)výsledků (měření, pozorování, pitotní testy)
  • vývoj a aktualizace návrhů
 • Realizace, experimenty a vyhodnocení - je-li práce implementačního charakteru, je asi vhodnější kapitolu Realizace oddělit [1/3 stran]
  • nástroje použité k realizaci prototypu řešení
  • data použitá k experimentování s prototypem řešení - popis dat, zdroje, podmínky získávání dat
  • popis měření, popis a podmínky experimentů/testů
  • naměřená data
  • výsledky - diskuse a intepretace naměřených dat
 • Závěr [1 stránka]
  • co bylo cílem práce
  • jak se postupovalo při řešení (viz. stručně obsah celé práce v úvodu)
  • co se podařilo vytvořit
  • hodnocení řešení podložené výsledky
  • další možnosti řešení, výhled do budoucna


Obsah přiloženého CD

 • doporučuji na CD přiložit všechny použité knihovny (nejlépe přeložené), i zdrojáky s popisem překladu
 • Vaše výstupní aplikace (včetně binárek), tj. spustitelné řešení přímo z CD
 • video - jedno nějaké reprezentativní, a pak klidně záznam z běhu výsledného řešení
 • plakát
 • technická zpráva

Plakát

 • plakát uložte na CD i vytiskněte (nejlépe pdf)
 • velikost tisku A2
 • tisknout se dá myslím že i u nás v knihovně nebo www.legia.cz
 • obsah plakátu rozumně vyvážen
  • především poutavou a jasnou formou (co bylo vytvořeno, co to umí, k čemu to je, jak je to super)
  • trošku technického popisu (použité postupy a metody)

Starší ročníky

Jak na BP/DP - další reference